Ga naar de inhoud

Voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Online Wave uit Essen, België.

Ondernemingsnummer: (BE)-0888.631.351

Voorwaarden voor het gebruik:

Online Wave (de uitgever) promoot verantwoordelijk beleggen. Gebruik maar een klein deel van uw spaargeld, geld dat u dus kan missen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De vermelde rendementen hebben betrekking op historische resultaten en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van een belegging fluctueren, zodat de aandelen van een belegger bij verkoop of aflossing meer of minder waard kunnen zijn dan de oorspronkelijke kostprijs. Het huidige rendement kan groter of kleiner zijn dan het vermelde rendement. Deze website wordt enkel ter informatie aangeboden en niet met het oog op het uitvoeren van transacties. Het betreft slechts de persoonlijke mening van de uitgever en dit is geen beleggingsadvies. Deze gids kan niet beschouwd worden als aansporing tot de verkoop of een aanbeveling tot de aankoop van welk financieel instrument dan ook. De uitgever is volledig onafhankelijk en heeft dus geen commerciële banden met de besproken financiële producten. De uitgever kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst of verlies door het gebruik van de informatie van deze website. De verantwoordelijke uitgever kan ten alle tijden in het bezit zijn van de besproken financiële producten zonder voorafgaande mededeling. Ondanks het feit dat de opgenomen informatie uit betrouwbare bronnen afkomstig is, kan de uitgever de juistheid van de opgenomen informatie in geen enkel geval garanderen, noch zich er voor verantwoordelijk stellen. Hoewel Online Wave er alles voor doet om de juistheid en getrouwheid van de informatie na te kijken wijst ze elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en de juistheid van de geleverde informatie. De gebruiker erkent derhalve dat hij de gegevens en de informatie die hem worden aangeboden op eigen risico gebruikt. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, doorgestuurd of doorverkocht aan anderen zonder toestemming van de schrijver. Tegen overtreders zullen altijd juridische stappen worden ondernomen. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen dertig dagen vanaf de dag die volgt op de bestelling van het product.  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Online Wave is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan hun rechthoudende derden. Het paswoord voor toegang tot de pensioengids mag niet gedeeld worden met anderen en kan op elk moment veranderen zonder waarschuwing.

Beperking van aansprakelijkheid: De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Online Wave levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Online Wave kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Online Wave kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Online Wave verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Betaaldienstverleners

Wij gebruiken mollie.com en paypal.com om betalingen te ontvangen. Hiervoor worden er gegevens met hen gedeeld.

Privacybeleid & Cookies

Online Wave hecht veel belang aan uw privacy volgens de GDPR / AVG wetgeving. Wij gebruiken geen marketing cookies zodat er geen popup nodig is. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren per e-mail: info |@| extrapensioen.be

Verwerkingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden door Online Wave verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aankoop en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info |@| extrapensioen.be